ارتباط با ما

منبع ذخیره انبساط چیست و چرا برای سیستم های حرارتی مهم است؟ منبع ذخیره انبساط یا منبع انبساط، وسیله ای است که در سیستم های حرارتی با آبگرم، برای جذب انبساط حرارتی آب و تنظیم فشار سیستم استفاده می شود. این وسیله باعث می شود که فشار آب در سیستم حرارتی ثابت بماند و [...]